×

Nové zprávy

BIG BEN® SCHOOL, s.r.o.

společnost v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vl. 54215

Vodní ul. 4450/17, 796 01 Prostějov
IČO: 277 17 151, DIČ: CZ27717151

INFOLINKA: 777 562 788
INFOLINKA 2: 774 068 819

SMLOUVA O VÝUCE - BIG BEN SCHOOL, s r.o.

Jazyková škola BIG BEN SCHOOL, s.r.o., IČ 277 17 151, prohlašuje, že všechny studentem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Jazykové školy, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.

Student podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracování veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Jazykové škole, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Jazykové školy. Tento souhlas uděluje po dobu trvání takového smluvního vztahu a dále po dobu 2 let od ukončení takového smluvního vztahu.


Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností při výuce cizího jazyka mezi studentem a jazykovou školou BIG BEN SCHOOL, s.r.o. se sídlem ve Vodní ul. 4450/17, Prostějov, IČO: 27717151. Smlouva vzniká odesláním závazné přihlášky.

Smluvní vztah mezi Jazykovou školou a studentem vzniká na základě vyplnění přihlášky z webových stránek www.big-ben.cz nebo přihlášky vyplněné v kanceláři jazykové školy BIG BEN SCHOOL.

Práva a povinnosti smluvních stran

Škola se zavazuje:

 1. Poskytnout studentovi kvalitní výuku anglického jazyka v příslušném typu kurzu za podmínek sjednaných touto smlouvou.
 2. Vytvořit pro výuku vhodné podmínky.
 3. V případech stanovených touto smlouvou řádně a včas vrátit studentovi školné.
 4. Dojde-li ke změně kurzu nebo k jeho zrušení, bude student neprodleně informován. V případě zrušení kurzu nebo jeho části jazykovou školou,vzniká studentovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného.

Student resp. jeho zákonný zástupce se zavazuje:

 1. Řádně a včas zaplatit školné za příslušný kurz.
 2. Řádně a včas docházet do výuky.
 3. Dbát organizačních pokynů a řádů školy, dodržovat zásady dobrých mravů, pokyny učitelů a nevhodným chováním nerušit výuku.
 4. V nepřítomnosti učitele nemanipulovat bez jejich svolení s technickými zařízeními školy (DVD přehrávači, televizí, osvětlením apod.)
 5. Neprodleně uvědomit školu o předčasném ukončení docházky a o případné změně osobních údajů (zejména email, telefonní číslo, trvalé bydliště). V případě předčasného ukončení docházky je student povinen školu písemně (e-mailem) informovat.

Školné

 1. Student je povinen uhradit školné za dané pololetí a to hotovostně nebo převodem na účet, ve lhůtě jeho splatnosti. Do kurzu může nastoupit teprve poté, kdy řádně uhradí školné na dané pololetí. Pokud student neuhradí školné nejpozději v den splatnosti bez předchozí dohody se zástupcem školy, ztrácí nárok na rezervaci místa v kurzu.
 2. Student je oprávněn od smlouvy odstoupit do dne zahájení výuky příslušného typu kurzu. Přitom je však povinen uhradit škole stornopoplatek za odstoupení od smlouvy, který činí:
  • při odstoupení od smlouvy ve lhůtě před dvacátým dnem před zahájením příslušného kurzu ve výši 20% z ceny kurzovného na pololetí
  • při odstoupení od smlouvy ve lhůtě devatenácti dnů před zahájením příslušného kurzu ve výši 50% z ceny kurzovného na pololetí
 3. V případě ukončení docházky v průběhu roku a za zameškané hodiny se školné nevrací.
 4. V případě zameškání více než 50% z výuky za sebou během jednoho pololetí ze závažných důvodů (např. z důvodu nemoci či hospitalizace) má student po předložení lékařského potvrzení nárok na vrácení poměrné výše školného za neodchozené hodiny.
 5. Pokud student nastoupí v průběhu 2. pololetí, hradí pouze částku za 2. pololetí.
 6. Platba probíhá převodem na účet školy (jako variabilní symbol je nutné uvést ID studenta, které obdrží v potvrzovacím emailu, po odeslání přihlášky) nebo hotovostně v prostorách kanceláře školy na adrese Vodní4450/17 v Prostějově v úředních hodinách.

Další ujednání

 1. Délka jedné vyučovací jednotky je 40 minut.
 2. Ze závažných důvodů a také z důvodu nedostatečného počtu studentů si škola vyhrazuje právo zrušit příslušný kurz. V takovém případě škola neprodleně vrátí školné v poměrné výši.
 3. Výuka neprobíhá zpravidla ve dnech státních svátků a školních prázdnin v Olomouckém kraji. Na počátku pololetí studenti obdrží přesný kalendář svátků, ve kterých výuka neprobíhá.
 4. Student nemá právo na vrácení školného v případě neodvratitelných událostí, kterým jazyková škola BIG BEN SCHOOL, s.r.o. nemohla zabránit při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní požadovat, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností (bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, vyhlášení karantény, chřipkových prázdnin, náhlá porucha v dodávce vody nebo elektřiny, havárie, neštěstí a další okolnosti, které škola nemohla ovlivnit ani předvídat).
 5. Student výslovně bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Jazykové školy jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se student výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmnožením (kopií) materiálu, a to ani pro svou osobní potřebu, tzn. že bude užívat výlučně originály.
 6. Jazyková škola BIG BEN si vyhrazuje právo, v mimořádných situacích, nabídnout studentům (dočasně) jako plnohodnotnou náhradu za docházkové kurzy výuku přes online platformu.
TOP
COMPANY NAME
CONTACT US
Dolor aliquet augue augue sit magnis, magna aenean aenean et! Et tempor, facilisis cursus turpis tempor odio putonius mudako empero brutto populius giten facilisis cursus turpis balocus tredium todo.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > děti

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

VĚRNOSTNÍ SLEVA 700,- Kč! Student absolvoval kurz Big Ben School v předchozím šk. roce (platí i pro kurzy AJ v MŠ):
ANO     NE

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů a potvrzuji, že jsem seznámen s informacemi o ochraně osobních údajů. Více na: https://www.big-ben.cz/oou. Smlouvu o výuce a všeobecné podmínky naleznete zde.

Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > dospělí

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací ZDE.

REZERVACE PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

VÁMI VYBRANÝ TERMÍN:

SLEVA! Navštěvuje dítě kurzy Big Ben ve šk.roce 2015/2016 (platí i v MŠ)?
ANO
NE

NEBO VOLEJTE NA 777 562 788!

REZERVACE KURZU > MŠ
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.VÁMI VYBRANÝ KURZ:

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Více informací ZDE.

REZERVACE KURZU > děti
Děkujeme za zájem o jazykový kurz BIG BEN.
ONLINE REZERVACE 2024/2025 bude spuštěna v NEDĚLI 26.5.2024 od 8:30!
Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.
SUMMER CAMP 2016
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

VÁMI VYBRANÝ TERMÍN:

SLEVA! Navštěvuje dítě kurzy Big Ben ve šk.roce 2015/2016 (platí i v MŠ)?
ANO
NE

NEBO VOLEJTE NA 777 562 788!

SEMINÁŘ, PRE-TESTY 2018
VZHLEDEM K OMEZENÉMU POČTU MÍST PROSÍM POTVRĎTE PŘEDEM SVOJI ÚČAST NA PRE-TESTECH CAMBRIDGE 2018. DĚKUJEME.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

Jméno:

E-mailová adresa:

Přihlašuji se na:

Dotaz:

To use CAPTCHA, you need Really Simple CAPTCHA plugin installed. Opište kód z obrázku>>>

REZERVACE KURZU > děti
Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
Děkujeme. Budeme Vás kontaktovat.

REZERVACE KURZU > děti

Pro dokončení online rezervace prosím uveďte Vaše údaje. Po odeslání a potvrzení přihlášky administrátorem Vás budeme kontaktovat e-mailem.
VÁMI VYBRANÝ KURZ:

VĚRNOSTNÍ SLEVA 700,- Kč! Student absolvoval kurz Big Ben School v předchozím šk. roce (platí i pro kurzy AJ v MŠ):
ANO     NE

 agree Souhlasím se zpracováním osobních údajů a potvrzuji, že jsem seznámen s informacemi o ochraně osobních údajů. Více na: https://www.big-ben.cz/oou. Smlouvu o výuce a všeobecné podmínky naleznete zde.